Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Filozoficzne reminiscencje. Część pierwsza

Kiedy kroczymy drogami myśli wytyczonymi przez filozofów, zdumiewa nas głębia refleksji towarzysząca pierwszym próbom zrozumienia fundamentalnych problemów, którymi człowiek jest nieustannie zainteresowany. Już w starożytnej Helladzie, w Delfach na architrawie świątyni wyryto napis gnothi seauton (γνϖθι σεαυτόν), który – jak się okazuje – jest ciągle aktualnym wezwaniem skierowanym do każdego człowieka, aby miał odwagę poznać samego siebie. Jest to podstawowy warunek, którego spełnienie może dopiero prowadzić do rozumienia otaczającej rzeczywistości, zarówno przyrodniczej, jak i społecznej. Poznanie samego siebie staje się kluczem do odkrycia sensu i celu ludzkiego życia, do zrozumienia świata kultury i uobecnionych w nim wartości.
[…] w Filozoficznych reminiscencjach ukazuję wybrane fragmenty myśli filozofów starożytnych i średniowiecznych, które moim zdaniem nadal są inspiracją do głębszego przemyślenia fundamentalnych problemów, niemających ostatecznych rozwiązań, a jednocześnie pobudzają do krytycznego myślenia.
ze Wstępu

Artykuły powiązane