Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Profilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Monografia Profilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zawiera zbiór tekstów poruszających problematykę aktualnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży – w ujęciu niejednorodnym. Profilaktyka w tym zakresie analizowana jest poprzez pryzmat głównych obszarów życia i funkcjonowania dzieci i młodzieży, do których należy rodzina i szkoła. Poprzez analizę całego spektrum różnorodnych faktorów ryzyka osadzonych we wspomnianych środowiskach, autorzy konstruują propozycje działań profilaktycznych w tym zakresie. Nader aktualnym problemem dla prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży jest „szkodliwe” oddziaływanie współczesnych mediów (Internet, gry sieciowe), które również wymaga bacznej uwagi i analizy czynników zagrożeń. Profilaktyka w tym kierunku, aktualnie staje się priorytetowym wyzwaniem dla środowiska instytucjonalnego oraz pozainstytucjonalnego. W literaturze naukowej istnieje wiele różnorodnych badań ukazujących m.in. różne zaburzenia i zachowania problemowe (ryzykowne) dzieci i młodzieży, które przy braku podjęcia „właściwych” działań prewencyjnych mogą skutkować osadzeniem małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Ze względu na wielość i różnorodność zagrożeń, jakie występują we współczesnym świecie, na które narażone jest młode pokolenie, publikacja ta wzbogaci rynek wydawniczy.
z recenzji prof. UKSW dr hab. Małgorzaty Przybysz-Zaremby