Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Profilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - tom II

Problematyka artykułów zamieszczonych w monografii wpisuje się w nurt naukowych dociekań i poszukiwań optymalnego modelu profilaktyki uzależnień oraz zachowań  dewiacyjnych dzieci i młodzieży. Przytoczone w niektórych opracowaniach raporty z badań nad stanem edukacji zdrowotnej skłaniają do refleksji nad miejscem i rolą profilaktyki w systemie edukacji na różnych etapach edukacji. Autorzy zgodnie podkreślają, iż analizowanie oraz wyjaśnianie opisywanych przez nich zjawisk, podobnie jak podejmowanie działań w celu zapobiegania i eliminowania patologii społecznej, wymaga wielodyscyplinarnego podejścia i współpracy różnych środowisk. Biorąc pod uwagę kryteria doboru poszczególnych zagadnień i zakres ich ujęcia, należy wyrazić przekonanie, że opracowanie uzyska znaczne zainteresowanie wśród studentów pedagogiki, zwłaszcza  resocjalizacji oraz praktyków zawodowo zajmujących się problemami patologii społecznych i profilaktyki społecznej.