Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

 

 

Regulamin konkursu 1000 książek do wygrania

 

 

 

I.                ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu „1000 książek do wygrania” (zwanego dalej Konkursem) jest portal novaedita.com, którego właścicielem jest Firma Handlowo-Usługowa „ROBJO” Robert Włodarczyk z siedzibą w Krakowie os. Piastów 16/30, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs trwa od 28 kwietnia 2017 r. do 26 czerwca 2017 r.
 3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

II.                UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. W Konkursie mogą brać udział:

  a)      osoby indywidualne, które ukończyły 18. rok życia,

  b)      placówki kulturalno-oświatowe (tj.: przedszkola, szkoły, biblioteki, domy dziecka, domy kultury, itp.)

 2. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

 

 

 

III.              ZASADY KONKURSU

 

 1. Każdy uczestnik Konkursu musi dokonać zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma indywidualne konto.
 3. Konkurs polega na oddawaniu głosów na wybranego uczestnika.
 4. Głosy może oddawać każdy (nie tylko zgłoszeni uczestnicy Konkursu) co jedną minutę.

 

 

 

IV.               NAGRODY

 

 1. W Konkursie zostanie przyznanych 1000 (słownie: jeden tysiąc) nagród książkowych, rozdzielonych między Uczestników Konkursu.
 2. O wyniku Konkursu decyduje końcowa procentowa ilość zdobytych przez Uczestników głosów.
 3. Organizator Konkursu rozdzieli nagrody procentowo wśród Uczestników Konkursu, którzy zdobyli minimum 1% głosów.
 4. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca nazwę instytucji lub imię, nazwisko oraz miejsce siedziby lub zamieszkania (miasto) laureatów, zostanie opublikowana 27 czerwca 2017 r. na stronie www.novaedita.com.
 5. Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską lub firmą kurierską pod wskazane przez Uczestników Konkursu do dnia 30 czerwca 2017 r. na koszt Organizatora Konkursu.
 6. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody wysłanej Pocztą Polską lub firmą kurierską pod wskazany przez niego adres, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

 

 

 

 

V.                 REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia zwycięzców Konkursu, na adres Organizatora: FHU „ROBJO” Robert Włodarczyk, os. Piastów 16/30, 31-623 Kraków, z dopiskiem „Konkurs 1000 książek do wygrania”.
 2. Reklamacja otrzymana przez Organizatora po terminie nie zostanie rozpatrzona. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji Organizatorowi.
 3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji listem poleconym wysłanym w powyższym terminie (liczy się data nadania listu). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

 

 

 

VI.               POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu, a udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
 3. Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie internetowej: www.novaedita.com.
 4. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr. 144, poz. 1204 ze zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie prowadzone w celach i w zakresie związanym z organizacji i przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Administratorem danych jest FHU „ROBJO” Robert Włodarczyk, os. Piastów 16/30, 31-623 Kraków właściciel portalu novaedita.com.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
 8. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 10. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.