Konkurs

Konkurs 200 książek do wygrania edycja marzec 2019

Sponsorzy konkursu:

Wyniki konkursu - Edycja Kwiecień

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Wyniki konkursu - Edycja Marzec

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rytrze (17%, 110 745 Głosy)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim (15%, 98 072 Głosy)
 • Miejsko-Gminna Bibliotekę Publiczna w Myszyńcu (9%, 60 277 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie (9%, 56 231 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnicach (6%, 40 679 Głosy)
 • Helena Owczarczuk (6%, 40 093 Głosy)
 • Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków (6%, 38 525 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy (5%, 29 641 Głosy)
 • Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach (3%, 19 046 Głosy)
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie (3%, 17 739 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu (3%, 16 431 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni (2%, 14 056 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Jarostach (2%, 13 035 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie (2%, 12 807 Głosy)
 • Filia Biblioteczna w Sąsiadce (2%, 11 630 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach (2%, 10 292 Głosy)
 • Agata Łukaszewska (2%, 10 217 Głosy)
 • Magdalena Wróbel (1%, 9 176 Głosy)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach (1%, 6 175 Głosy)
 • Magdalena Jarząbek (1%, 5 600 Głosy)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosowie (1%, 4 623 Głosy)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy (1%, 4 264 Głosy)
 • II Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie (1%, 3 638 Głosy)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczy (1%, 3 483 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Staniewicach (1%, 3 310 Głosy)
 • Agata Pietrzyk (1%, 3 277 Głosy)
 • Agnieszka Norkowska (0%, 2 251 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa nr 33 w Sosnowcu (0%, 1 491 Głosy)
 • Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie (0%, 1 377 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Budzowie (0%, 835 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Poznaniu (0%, 506 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi (0%, 454 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie (0%, 433 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni (0%, 342 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie (0%, 308 Głosy)

Wszystkie głosy: 650 993

Loading ... Loading ...

Regulamin konkursu 200 książek do wygrania

Edycja kwiecień 2019

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu „200 książek do wygrania” (zwanego dalej Konkursem) jest portal novaedita.com, którego właścicielem jest Firma Handlowo-Usługowa
„ROBJO” Robert Włodarczyk z siedzibą w Krakowie os. Piastów 16/30, zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs trwa od 8 kwietnia 2019 r. do 7 maja 2019 r.
3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

II. UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą brać udział:
a) osoby indywidualne, które ukończyły 18. rok życia,
b) placówki kulturalno-oświatowe (tj.: przedszkola, szkoły, biblioteki, domy dziecka, domy kultury, itp.)
2. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

III. ZASADY KONKURSU
1. Każdy uczestnik Konkursu musi dokonać zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy konkurs@novaedita.com.
2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma indywidualne konto.
3. Konkurs polega na oddawaniu głosów na wybranego uczestnika.
4. Głosy może oddawać każdy (nie tylko zgłoszeni uczestnicy Konkursu) co jedną minutę.

IV. NAGRODY
1. W Konkursie zostanie przyznanych 200 (słownie: dwieście) nagród książkowych, rozdzielonych między Uczestników Konkursu.
2. O wyniku Konkursu decyduje końcowa procentowa ilość zdobytych przez Uczestników głosów.
3. Organizator Konkursu rozdzieli nagrody procentowo wśród Uczestników Konkursu, którzy zdobyli minimum 1% głosów.
4. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca nazwę instytucji lub imię, nazwisko oraz miejsce siedziby lub zamieszkania (miasto) laureatów, zostanie opublikowana 8 marca 2019 r. na stronie www.novaedita.com.
5. Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską lub firmą kurierską pod wskazane przez Uczestników Konkursu do dnia 31 maja 2019 r. na koszt Uczestnika Konkursu (pobranie 10 zł, słownie: dziesięć złotych).

6. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody wysłanej Pocztą Polską lub firmą kurierską pod wskazany przez niego adres, powoduje wygaśnięcie prawa do tej
nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

V. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia zwycięzców Konkursu, na adres Organizatora: FHU
„ROBJO” Robert Włodarczyk, os. Piastów 16/30, 31-623 Kraków, z dopiskiem „Konkurs 200 książek do wygrania”.
2. Reklamacja otrzymana przez Organizatora po terminie nie zostanie rozpatrzona. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji Organizatorowi.
3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym.
4. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji listem poleconym wysłanym w powyższym terminie (liczy się data nadania listu). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu, a udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
3. Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie internetowej: www.novaedita.com.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu
Cywilnego.
6. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
7. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Rejestracja

Zapomniałeś hasła?