Konkurs

Konkurs 200 książek do wygrania edycja maj 2019

Sponsorzy konkursu:

Wyniki konkursu - Edycja Maj

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jeziorzanach (19%, 42 610 Głosy)
 • Adrian Luboch (13%, 28 300 Głosy)
 • Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku (12%, 26 011 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Wierzchowie (11%, 25 373 Głosy)
 • Marta Magier (10%, 21 901 Głosy)
 • Biblioteka Samorządowa w Chłopicach (8%, 18 748 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Jodłowej (6%, 14 254 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie (6%, 13 118 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Kolnie (5%, 10 768 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Jarostach (4%, 10 011 Głosy)
 • Barbara Radecka (4%, 9 264 Głosy)
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrosołowie (1%, 1 934 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczekocinach (1%, 1 382 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym (0%, 798 Głosy)
 • Piotr Burzyński (0%, 344 Głosy)
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej (0%, 341 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie (0%, 150 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa nr 67 w Krakowie (0%, 65 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce (0%, 57 Głosy)
 • Gminna Biblioteka w Dąbrówce z siedzibą w Przecławiu (0%, 35 Głosy)
 • Zespół Szkół w Podleszanach (0%, 26 Głosy)
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze (0%, 25 Głosy)

Wszystkie głosy: 239 211

Loading ... Loading ...

Wyniki konkursu - Edycja Kwiecień

 • Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów (22%, 113 918 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Bziance (22%, 112 296 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Chłaniowie (16%, 79 588 Głosy)
 • Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy (5%, 25 689 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni (5%, 24 250 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Chodaczowie (4%, 18 680 Głosy)
 • Filia Biblioteczna w Wygodzie (4%, 18 367 Głosy)
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie (4%, 17 811 Głosy)
 • Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 w Piekarach Śląskich (3%, 15 171 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Jarostach (3%, 12 887 Głosy)
 • Agata Łukaszewska (2%, 11 068 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Kolnie (2%, 10 723 Głosy)
 • Biblioteka Publiczna Gminy Krynki (2%, 9 805 Głosy)
 • Andrzej Juszczuk (1%, 7 041 Głosy)
 • Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica (1%, 5 715 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie (1%, 5 434 Głosy)
 • Magdalena Jarząbek (1%, 4 669 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Harasiukach (1%, 4 021 Głosy)
 • Filia Biblioteczna nr 1 w Żychlinie (0%, 2 281 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni (0%, 1 680 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Budzowie (0%, 1 598 Głosy)
 • Prywatna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Krakowie (0%, 1 362 Głosy)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach (0%, 1 257 Głosy)
 • Filia Biblioteczna w Laskowcu (0%, 749 Głosy)
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3 w Pile (0%, 611 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce (0%, 471 Głosy)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rajbrocie (0%, 456 Głosy)
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku (0%, 298 Głosy)
 • Biblioteka Publiczna Gminy Łomża (0%, 272 Głosy)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczy (0%, 248 Głosy)
 • Biblioteka Publiczna w Łochowie (0%, 60 Głosy)
 • Krotoszyńska Biblioteka Publiczna (0%, 60 Głosy)
 • Filia Biblioteczna nr 2 w Grzybowie (0%, 55 Głosy)
 • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie (0%, 51 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Wiżajnach (0%, 39 Głosy)
 • Zespół Szkół w Zabierzowie Bocheńskim (0%, 26 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzegu Dolnym (0%, 26 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach (0%, 17 Głosy)

Wszystkie głosy: 508 742

Loading ... Loading ...
Polecane książki

Regulamin konkursu 200 książek do wygrania

Edycja maj 2019

 I ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu „200 książek do wygrania” (zwanego dalej Konkursem) jest portal novaedita.com, którego właścicielem jest Firma Handlowo-Usługowa „ROBJO” Robert Włodarczyk z siedzibą w Krakowie os. Piastów 16/30, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs trwa od 8 maja 2019 r. do 7 czerwca 2019 r.
 3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

II UCZESTNICY KONKURSU

1 . W Konkursie mogą brać udział: a osoby indywidualne, które ukończyły 18. rok życia,

a) placówki kulturalno-oświatowe (tj.: przedszkola, szkoły, biblioteki, domy dziecka, domy kultury, itp.)

b) Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

 

III ZASADY KONKURSU

 1. Każdy uczestnik Konkursu musi dokonać zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy konkurs@novaedita.com.
 2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma indywidualne konto.
 3. Konkurs polega na oddawaniu głosów na wybranego uczestnika.
 4. Głosy może oddawać każdy (nie tylko zgłoszeni uczestnicy Konkursu) co jedną minutę.

 

IV NAGRODY

 1. W Konkursie zostanie przyznanych 200 (słownie: dwieście) nagród książkowych, rozdzielonych między Uczestników Konkursu.
 2. O wyniku Konkursu decyduje końcowa procentowa ilość zdobytych przez Uczestników głosów.
 3. Organizator Konkursu rozdzieli nagrody procentowo wśród Uczestników Konkursu, którzy zdobyli minimum 1% głosów.
 1. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca nazwę instytucji lub imię, nazwisko oraz miejsce siedziby lub zamieszkania (miasto) laureatów, zostanie opublikowana 8 czerwca 2019 r. na stronie www.novaedita.com.

a) Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską lub firmą kurierską pod wskazane przez Uczestników Konkursu do dnia 31 czerwca 2019 r. na koszt Uczestnika Konkursu (pobranie 10 zł, słownie: dziesięć złotych).

b) Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody wysłanej Pocztą Polską lub firmą kurierską pod wskazany przez niego adres, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

 

V REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia zwycięzców Konkursu, na adres Organizatora: FHU „ROBJO” Robert Włodarczyk, os. Piastów 16/30, 31-623 Kraków, z dopiskiem „Konkurs 200 książek do wygrania”.
 2. Reklamacja otrzymana przez Organizatora po terminie nie zostanie rozpatrzona. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji Organizatorowi.
 3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji listem poleconym wysłanym w powyższym terminie (liczy się data nadania listu). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu, a udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
 3. Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie internetowej: www.novaedita.com.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 7. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Rejestracja

Zapomniałeś hasła?