Konkurs

Konkurs 200 książek do wygrania edycja marzec 2019

Sponsorzy konkursu:

Wyniki konkursu - Edycja Marzec

Zobacz wyniki głosowania

Loading ... Loading ...

Wyniki konkursu - Edycja Luty

 • Grzegorz Wysocki (11%, 96 965 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu (10%, 88 720 Głosy)
 • Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej (8%, 74 189 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Łążynie I (8%, 72 281 Głosy)
 • Małgorzata Frączek (8%, 69 261 Głosy)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Surażu (6%, 54 155 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie (6%, 49 194 Głosy)
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Bielsku Podlaskim (5%, 48 774 Głosy)
 • Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna (4%, 39 530 Głosy)
 • Rodzinny Dom Dziecka w Hajnówce (4%, 36 549 Głosy)
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie (4%, 35 724 Głosy)
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie (3%, 29 798 Głosy)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Radomiu (3%, 22 841 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Grudusku (3%, 22 591 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Dygowie - Filia we Wrzosowie (3%, 22 466 Głosy)
 • Magdalena Wróbel (2%, 21 172 Głosy)
 • Andrzej Radecki (2%, 20 113 Głosy)
 • Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie (2%, 20 050 Głosy)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rajbrocie (2%, 14 315 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa nr 128 w Warszawie (2%, 13 525 Głosy)
 • Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach (1%, 4 722 Głosy)
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (1%, 4 600 Głosy)
 • Edukacja Lubasz w Lubaszu (1%, 4 592 Głosy)
 • Biblioteka Publiczna w Barwicach (1%, 4 522 Głosy)
 • Zespół Szkół w Niećkowie (0%, 4 451 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Kielczy (0%, 3 782 Głosy)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie (0%, 3 302 Głosy)
 • Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach (0%, 3 002 Głosy)
 • Anna Jędrzejowska (0%, 2 445 Głosy)
 • Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo (0%, 1 725 Głosy)
 • Branżowa Szkoła I Stopnia START we Włocławku (0%, 1 517 Głosy)
 • X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach (0%, 1 223 Głosy)
 • Zespół Szkół nr 2 w Grajewie (0%, 646 Głosy)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu (0%, 63 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Kadzidłowej (0%, 62 Głosy)
 • Prywatna Szkoła Podstawowa „Akademia Językowa” w Białymstoku (0%, 49 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jeziorzanach (0%, 42 Głosy)
 • Biblioteka Miejska w Inowrocławiu (0%, 40 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Zemborzycach Tereszyńskich (0%, 34 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Korzeniewie (0%, 31 Głosy)

Wszystkie głosy: 892 989

Loading ... Loading ...

Regulamin konkursu 200 książek do wygrania

Edycja marzec 2019

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu „200 książek do wygrania” (zwanego dalej Konkursem) jest portal novaedita.com, którego właścicielem jest Firma Handlowo-Usługowa „ROBJO” Robert Włodarczyk z siedzibą w Krakowie os. Piastów 16/30, zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs trwa od 8 marca 2019 r. do 7 kwietnia 2019 r.
3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

II. UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą brać udział:
a) osoby indywidualne, które ukończyły 18. rok życia,
b) placówki kulturalno-oświatowe (tj.: przedszkola, szkoły, biblioteki, domy dziecka, domy kultury, itp.)
2. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

III. ZASADY KONKURSU
1. Każdy uczestnik Konkursu musi dokonać zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy konkurs@novaedita.com.
2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma indywidualne konto.
3. Konkurs polega na oddawaniu głosów na wybranego uczestnika.
4. Głosy może oddawać każdy (nie tylko zgłoszeni uczestnicy Konkursu) co jedną minutę.

IV. NAGRODY
1. W Konkursie zostanie przyznanych 200 (słownie: dwieście) nagród książkowych, rozdzielonych między Uczestników Konkursu.
2. O wyniku Konkursu decyduje końcowa procentowa ilość zdobytych przez Uczestników głosów.
3. Organizator Konkursu rozdzieli nagrody procentowo wśród Uczestników Konkursu, którzy zdobyli minimum 1% głosów.
4. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca nazwę instytucji lub imię, nazwisko oraz miejsce siedziby lub zamieszkania (miasto) laureatów, zostanie opublikowana 8 marca 2019 r. na stronie www.novaedita.com.
5. Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską lub firmą kurierską pod wskazane przez Uczestników Konkursu do dnia 30 kwietnia 2019 r. na koszt Uczestnika Konkursu (pobranie 10 zł, słownie: dziesięć złotych).

6. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody wysłanej Pocztą Polską lub firmą kurierską pod wskazany przez niego adres, powoduje wygaśnięcie prawa do tej
nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

V. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia zwycięzców Konkursu, na adres Organizatora: FHU
„ROBJO” Robert Włodarczyk, os. Piastów 16/30, 31-623 Kraków, z dopiskiem „Konkurs 200 książek do wygrania”.
2. Reklamacja otrzymana przez Organizatora po terminie nie zostanie rozpatrzona. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji
Organizatorowi.
3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym.
4. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji listem poleconym wysłanym w powyższym terminie (liczy się data nadania listu). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu, a udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
3. Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie internetowej: www.novaedita.com.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu
Cywilnego.
6. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
7. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Rejestracja

Zapomniałeś hasła?