Konkurs

Konkurs 200 książek do wygrania edycja luty 2019

Sponsorzy konkursu:

Wyniki konkursu - Edycja Luty

Zobacz wyniki głosowania

Loading ... Loading ...

Wyniki konkursu - Edycja Styczeń

 • Książnica Pruszkowska w Pruszkowie (14%, 105 104 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku (12%, 93 508 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Baninie (11%, 82 221 Głosy)
 • OOK Biblioteka Publiczna w Obornikach Śląskich (10%, 77 044 Głosy)
 • Magdalena Cielas (9%, 72 170 Głosy)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Surażu (9%, 70 214 Głosy)
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myszkowie (9%, 67 761 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Golkowicach (3%, 20 805 Głosy)
 • Biblioteka - Centrum Kultury w Szczuczynie (2%, 17 965 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy (2%, 15 879 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Grudusku (2%, 14 538 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach (2%, 12 869 Głosy)
 • Zespół Szkół Katolickich we Włocławku (2%, 12 302 Głosy)
 • Biblioteka Publiczna w Postominie (2%, 12 103 Głosy)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu (1%, 10 941 Głosy)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim (1%, 9 163 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie (1%, 8 514 Głosy)
 • Erwina Juszczuk (1%, 8 043 Głosy)
 • Biblioteka Publiczna w Medyni Głogowskiej (1%, 7 508 Głosy)
 • Małgorzata Radecka (1%, 6 640 Głosy)
 • Lidia Tabor (1%, 6 412 Głosy)
 • Małgorzata Caboń (1%, 6 372 Głosy)
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Pustkowie Krownicach (1%, 5 828 Głosy)
 • Agnieszka Norkowska (1%, 5 581 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich (1%, 4 078 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach (0%, 3 745 Głosy)
 • Zespół Szkół w Niećkowie (0%, 3 233 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Marzęcicach (0%, 2 193 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach (0%, 1 358 Głosy)
 • Biblioteka Publiczna w Smołdzinie (0%, 968 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi (0%, 738 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie (0%, 553 Głosy)
 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu (0%, 527 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe (0%, 429 Głosy)
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Wałbrzychu (0%, 346 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie (0%, 284 Głosy)
 • Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie (0%, 261 Głosy)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie (0%, 175 Głosy)
 • I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie (0%, 84 Głosy)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku (0%, 75 Głosy)
 • Sylwia Pędziwiatr-Štefan (0%, 48 Głosy)

Wszystkie głosy: 877 766

Loading ... Loading ...

Regulamin konkursu 200 książek do wygrania

Edycja luty 2019

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu „200 książek do wygrania” (zwanego dalej Konkursem) jest portal novaedita.com, którego właścicielem jest Firma Handlowo-Usługowa „ROBJO” Robert Włodarczyk z siedzibą w Krakowie os. Piastów 16/30, zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs trwa od 8 lutego 2019 r. do 7 marca 2019 r.
3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

II. UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą brać udział:
a) osoby indywidualne, które ukończyły 18. rok życia,
b) placówki kulturalno-oświatowe (tj.: przedszkola, szkoły, biblioteki, domy dziecka, domy kultury, itp.)
2. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

III. ZASADY KONKURSU
1. Każdy uczestnik Konkursu musi dokonać zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy
konkurs@novaedita.com.
2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma indywidualne konto.
3. Konkurs polega na oddawaniu głosów na wybranego uczestnika.
4. Głosy może oddawać każdy (nie tylko zgłoszeni uczestnicy Konkursu) co jedną minutę.

IV. NAGRODY
1. W Konkursie zostanie przyznanych 200 (słownie: dwieście) nagród książkowych, rozdzielonych między Uczestników Konkursu.
2. O wyniku Konkursu decyduje końcowa procentowa ilość zdobytych przez Uczestników głosów.
3. Organizator Konkursu rozdzieli nagrody procentowo wśród Uczestników Konkursu, którzy zdobyli minimum 1% głosów.
4. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca nazwę instytucji lub imię, nazwisko oraz miejsce siedziby lub zamieszkania (miasto) laureatów, zostanie opublikowana 8 marca
2019 r. na stronie www.novaedita.com.
5. Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską lub firmą kurierską pod wskazane przez Uczestników Konkursu do dnia 31 marca 2019 r. na koszt Uczestnika Konkursu (pobranie 10 zł, słownie: dziesięć złotych).

6. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody wysłanej Pocztą Polską lub firmą kurierską pod wskazany przez niego adres, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

V. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia zwycięzców Konkursu, na adres Organizatora: FHU
„ROBJO” Robert Włodarczyk, os. Piastów 16/30, 31-623 Kraków, z dopiskiem “Konkurs 200 książek do wygrania”.
2. Reklamacja otrzymana przez Organizatora po terminie nie zostanie rozpatrzona. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji Organizatorowi.
3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym.
4. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji listem poleconym wysłanym w powyższym terminie (liczy się data nadania listu). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu, a udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
3. Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie internetowej: www.novaedita.com.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez
Uczestników Konkursu.
5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu
Cywilnego.
6. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
7. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Rejestracja

Zapomniałeś hasła?