Konkurs

Konkurs 200 książek do wygrania edycja listopad 2018

Sponsorzy konkursu:

Wyniki konkursu - Edycja Listopad

Zobacz wyniki głosowania

Loading ... Loading ...

Regulamin konkursu 200 książek do wygrania

Edycja listopad 2018

 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu „200 książek do wygrania” (zwanego dalej Konkursem) jest portal novaedita.com, którego właścicielem jest Firma Handlowo-Usługowa „ROBJO” Robert Włodarczyk z siedzibą w Krakowie os. Piastów 16/30, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs trwa od 8 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r.
 3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

UCZESTNICY KONKURSU

  1. W Konkursie mogą brać udział:

a) osoby indywidualne, które ukończyły 18. rok życia,
b) placówki kulturalno-oświatowe (tj.: przedszkola, szkoły, biblioteki, domy dziecka, domy kultury, itp.)

 1. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

 

ZASADY KONKURSU

 1. Każdy uczestnik Konkursu musi dokonać zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy konkurs@novaedita.com.
 2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma indywidualne konto.
 3. Konkurs polega na oddawaniu głosów na wybranego uczestnika.
 4. Głosy może oddawać każdy (nie tylko zgłoszeni uczestnicy Konkursu) co jedną minutę.

 

NAGRODY

 1. W Konkursie zostanie przyznanych 200 (słownie: dwieście) nagród książkowych, rozdzielonych między Uczestników Konkursu.
 2. O wyniku Konkursu decyduje końcowa procentowa ilość zdobytych przez Uczestników głosów.
 3. Organizator Konkursu rozdzieli nagrody procentowo wśród Uczestników Konkursu, którzy zdobyli minimum 1% głosów.
 1. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca nazwę instytucji lub imię, nazwisko oraz miejsce siedziby lub zamieszkania (miasto) laureatów, zostanie opublikowana 8 grudnia 2018 r. na stronie www.novaedita.com.

Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską lub firmą kurierską pod wskazane przez Uczestników Konkursu do dnia 30 grudnia 2018 r. na koszt Organizatora Konkursu.

Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody wysłanej Pocztą Polską lub firmą kurierską pod wskazany przez niego adres, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

 

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia zwycięzców Konkursu, na adres Organizatora: FHU „ROBJO” Robert Włodarczyk, os. Piastów 16/30, 31-623 Kraków, z dopiskiem „Konkurs 200 książek do wygrania”.
 2. Reklamacja otrzymana przez Organizatora po terminie nie zostanie rozpatrzona. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji Organizatorowi.
 3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji listem poleconym wysłanym w powyższym terminie (liczy się data nadania listu). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu, a udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
 3. Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie internetowej: www.novaedita.com.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 7. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Wyniki konkursu – edycja Październik

Oddział Dziecięcy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim (17%, 140 810 Głosy)
Szkoła Podstawowa nr 2 w Świerklanach (14%, 113 523 Głosy)
Szkoła Podstawowa w Brniu Osuchowskim (9%, 71 801 Głosy)
Szkoła Podstawowa w Lubaszowej (7%, 55 293 Głosy)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu (5%, 37 526 Głosy)
Gminna Biblioteka Publiczna w Konstantynowie (5%, 36 858 Głosy)
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach (4%, 33 214 Głosy)
Szkoła Podstawowa w Sierakówku (4%, 31 553 Głosy)
Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (4%, 31 037 Głosy)
Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo w Sztutowie (3%, 27 105 Głosy)
Zespół Szkół w Lubli (3%, 26 256 Głosy)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim (3%, 22 239 Głosy)
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie (3%, 21 776 Głosy)
Biblioteka Publiczna w Postominie (2%, 16 172 Głosy)
Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie (2%, 12 346 Głosy)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Białej Podlaskiej (1%, 11 456 Głosy)
Biblioteka Pedagogiczna w Płocku (1%, 10 357 Głosy)
Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku (1%, 9 775 Głosy)
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Suchedniowie (1%, 9 643 Głosy)
Gminna Biblioteka Publiczna “Multiteka” w Prusicach (1%, 9 225 Głosy)
Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie (1%, 8 047 Głosy)
Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie (1%, 7 221 Głosy)
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu (1%, 6 523 Głosy)
Biblioteka Publiczna w Kałuszynie (1%, 6 499 Głosy)
I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie (1%, 6 080 Głosy)
Szkoła Podstawowa w Rokitnie (1%, 5 798 Głosy)
Szkoła Podstawowa w Chodnowie (1%, 4 619 Głosy)
Gminna Biblioteka Publiczna w Mełgwi (1%, 4 610 Głosy)
Szkoła Podstawowa w Węglowicach (1%, 4 404 Głosy)
Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach (1%, 4 195 Głosy)
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie (1%, 4 126 Głosy)
Szkoła Podstawowa w Zalesiu (0%, 4 053 Głosy)
Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie (0%, 3 679 Głosy)
XV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (0%, 3 310 Głosy)
Gminna Biblioteka Publiczna Filia Nr 3 w Mizerowie (0%, 2 798 Głosy)
Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku (0%, 2 002 Głosy)
Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach (0%, 1 726 Głosy)
Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle (0%, 1 005 Głosy)
Gminna Biblioteka Publiczna w Gilowicach (0%, 830 Głosy)
Filia Biblioteczna w Sątopach – Samulewie (0%, 798 Głosy)
Gminna Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach (0%, 686 Głosy)
Szkoła Podstawowa w Żórawinie (0%, 316 Głosy)
Szkoła Podstawowa w Dywitach (0%, 200 Głosy)
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej (0%, 190 Głosy)
Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie (0%, 154 Głosy)
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Środzie Śląskiej (0%, 104 Głosy)
Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie (0%, 65 Głosy)
VI Liceum Ogólnokształcące w Katowicach (0%, 34 Głosy)

Regulamin konkursu 200 książek do wygrania

Edycja październik 2018

 

 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu „200 książek do wygrania” (zwanego dalej Konkursem) jest portal novaedita.com, którego właścicielem jest Firma Handlowo-Usługowa „ROBJO” Robert Włodarczyk z siedzibą w Krakowie os. Piastów 16/30, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs trwa od 8 października 2018 r. do 7 listopada 2018 r.
 3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie mogą brać udział:
 2. osoby indywidualne, które ukończyły 18. rok życia,
 3. placówki kulturalno-oświatowe (tj.: przedszkola, szkoły, biblioteki, domy dziecka, domy kultury, itp.)
 4. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

 

ZASADY KONKURSU

 1. Każdy uczestnik Konkursu musi dokonać zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy konkurs@novaedita.com.
 2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma indywidualne konto.
 3. Konkurs polega na oddawaniu głosów na wybranego uczestnika.
 4. Głosy może oddawać każdy (nie tylko zgłoszeni uczestnicy Konkursu) co jedną minutę, po każdorazowym odświeżeniu strony konkursowej.

 

NAGRODY

 1. W Konkursie zostanie przyznanych 200 (słownie: dwieście) nagród książkowych, rozdzielonych między Uczestników Konkursu.
 2. O wyniku Konkursu decyduje końcowa procentowa ilość zdobytych przez Uczestników głosów.
 3. Organizator Konkursu rozdzieli nagrody procentowo wśród Uczestników Konkursu, którzy zdobyli minimum 1% głosów.
 1. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca nazwę instytucji lub imię, nazwisko oraz miejsce siedziby lub zamieszkania (miasto) laureatów, zostanie opublikowana 8 listopada 2018 r. na stronie www.novaedita.com.
 2. Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską lub firmą kurierską pod wskazane przez Uczestników Konkursu do dnia 30 listopada 2018 r. na koszt Organizatora Konkursu.
 3. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody wysłanej Pocztą Polską lub firmą kurierską pod wskazany przez niego adres, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

 

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia zwycięzców Konkursu, na adres Organizatora: FHU „ROBJO” Robert Włodarczyk, os. Piastów 16/30, 31-623 Kraków, z dopiskiem „Konkurs 200 książek do wygrania”.
 2. Reklamacja otrzymana przez Organizatora po terminie nie zostanie rozpatrzona. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji Organizatorowi.
 3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji listem poleconym wysłanym w powyższym terminie (liczy się data nadania listu). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu, a udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
 2. Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie internetowej: www.novaedita.com.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 6. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Rejestracja

Zapomniałeś hasła?